Make your own free website on Tripod.com

บทที่  3

วัสดุอุปกรณ์และวิธีดำเนินการ

 

การทำงานแบ่งออกเป็น  3  ขั้นตอน

1.  การประดิษฐ์ขวดการทดลอง

2.      ผลิตสารดึงดูดแมลงวันทอง

3.      การทดลองหาสารสกัดของชนิดของสมุนไพรที่เหมาะสมกับการดึงดูดแมลงวัน

    3.1  ตอนที่ 1 การประดิษฐ์ขวดการทดลอง

3.1.1  วัสดุอุปกรณ์

 

3.1.   2  วิธีการประดิษฐ์ขวดทดลอง

 

ภาพที่ 3.1  การทำขวดดักแมลงวัน

 

   3.1.2.1  นำขวดน้ำอัดลม  มาล้างทำความสะอาด  แกะพลาสติกที่เป็นยี่ห้อออก

   3.1.2.2  ใช้คัตเตอร์  ตัดส่วนหัวออก  ( ตามภาพที่ 1 )

3.1.2.3    นำส่วนที่ตัดออกมาเสียบเข้ากับขวดส่วนล่าง ( หันหัวเข้า )  โดยให้ปากขวดอยู่ 

    ตรงกลาง (ภาพที่ 2 )

   3.1.2.4  ทำการเจาะรูตรงก้นขวด  ตะปูที่นำมาเจาะควรเผาไฟพอร้อนก่อน  เพื่อ 

                เจาะได้ง่าย  หรือถ้าเรามีหัวแร้งบัดกรีก็จะสามารถเจาะได้ง่ายขึ้น    

   3.1.2.5  นำเชือกที่เตรียมไว้มาร้อยเข้าที่รู ( ภาพที่  3 )

   3.1.2.6  ระยะห่างจากปากขวดถึงปลายเชือก ( พู่ )  ควรห่างประมาณ 1 นิ้ว

3.1.2.7    ใช้ก้นขวดน้ำอัดลมขนาด  2  ลิตร  ( ส่วนที่เป็นสีดำ )  หากหาไม่ได้ให้ใช้ขวด              

1.25    ลิตรแทน  โดยตัดให้เหลือขนาด 1 ใน 3 ของขวด  แล้วทาสีดำจากนั้น

    เจาะรูทางเข้า 4 รู  แล้วนำไปประกอบเข้าชุด   ( ภาพที่ 4 )

 

 

3.2  ตอนที่  2  ผลิตสารดึงดูดแมลงวันทอง

        3.2.1  วัสดุอุปกรณ์

        3.2.2  วิธีการหมักเพื่อให้ได้สารดึงดูดแมลงวันทอง

 3.2.2.1  นำกระเพราแดง   60 กรัม  กากน้ำตาล 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร  น้ำจุลินทรีย์ 100 

 ลูกบาศก์เซนติเมตร  และน้ำเปล่า  200  ลูกบาศก์เซนติเมตร  หมักทิ้งไว้ประมาณ 1    

 สัปดาห์  (สามารถเก็บไว้ได้นาน )

3.2.2.2    จะได้สารสกัดสมุนไพรจากกระเพราแดง  ในอัตราส่วนกระเพราแดงต่อกากน้ำตาลต่อ น้ำจุลินทรีย์  60 : 100 : 100

3.2.2.3    จากนั้นสกัดสารใหม่โดยเปลี่ยนเป็นกระเพราแดง 80 กรัม ทำเช่นเดียวกับข้อ  3.2.2.1

3.2.2.4    จะได้สารสกัดสมุนไพรจากกระเพราแดง  ในอัตราส่วนของกระเพราแดงต่อกากน้ำตาลต่อน้ำจุลินทรีย์  80 : 100 : 100

3.2.2.5    จากนั้นทำซ้ำกันตามข้อ 3.2.2.1 และ 3.2.2.3  แต่เปลี่ยนจากกระเพราแดงเป็น  เขียว

    หมื่นปี  ต้นแก้ว  และพลับพลึง     

 

3.3  ตอนที่  3  การทดลองหาชนิดของสมุนไพรที่เหมาะสมกับการดึงดูด แมลงวันทอง

3.3.1        สถานที่ทดลอง   บริเวณสวนของ คุณสมศักดิ์  สนอง  อยู่ที่ บ้านเลขที่  88 / 3  . 3  . วังหว้า  . แกลง  . ระยอง

3.3.2  อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการศึกษา

   3.3.2.1  ขวดที่ประดิษฐ์ขึ้นเองเพื่อใช้ในการทดลอง

   3.3.2.2  สารสกัดจากกระเพราแดง  เขียวหมื่นปี  ต้นแก้ว  และพลับพลึง

3.3.3  การทดลองหาสารสกัดของสมุนไพรที่เหมาะสมกับการดึงดูดแมลงวันทอง

3.3.3.1    นำสารสกัดที่ดึงดูดแมลงวันทองที่มีความเข้มข้น  อัตราส่วนของกระเพราแดงต่อกากน้ำ

    ตาลต่อน้ำจุลินทรีย์  60 :100:100 มาชุบกับพู่ที่อยู่ในขวดการทดลอง

3.3.3.2   นำสารสกัดที่ดึงดูดแมลงวันทองที่มีความเข้มข้น  อัตราส่วนของเขียวหมื่นปีต่อกากน้ำตาลต่อน้ำจุลินทรีย์ 60 :100:100 มาชุบกับพู่ที่อยู่ในขวดการทดลอง ในปริมาณที่เท่ากัน                         

3.3.3.3   นำสารสกัดที่ดึงดูดแมลงวันทองที่มีความเข้มข้น  อัตราส่วนของต้นแก้วต่อกากน้ำตาลต่อน้ำจุลินทรีย์  60 :100:100  มาชุบกับพู่ที่อยู่ในขวดการทดลองใน    ปริมาณที่เท่ากัน

3.3.3.4   นำสารสกัดที่ดึงดูดแมลงวันทองที่มีความเข้มข้น  อัตราส่วนของพลับพลึงต่อ    กากน้ำตาลต่อน้ำจุลินทรีย์ 60 :100:100 มาชุบกับพู่ที่อยู่ในขวดการทดลอง ในปริมาณที่เท่ากัน

   3.3.3.5  จากนั้นนำขวดทั้งสี่มาวางใต้ต้นผลไม้

   3.3.3.6  ใช้ระยะเวลาในการทดลองเป็นเวลา 1 วัน  แล้วเก็บขวดทั้ง 4

   3.3.3.7  สังเกตและบันทึกผลการทดลอง 3 ซ้ำ

3.3.3.8    จากนั้นทำตั้งแต่  3.3.3.1 – 3.3.3.7  แต่เปลี่ยนเป็นสารสกัดที่มีความเข้มข้น

อัตราส่วนของกระเพราแดง , เขียวหมื่นปี , ต้นแก้ว, พลับพลึง ต่อกากน้ำตาล ต่อน้ำจุลินทรีย์ 80:100:100