Make your own free website on Tripod.com

บทที่  1

บทนำ

 

1.1    ที่มาและความสำคัญ

 

จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่สำคัญของประเทศไทยจังหวัดหนึ่ง  ชาวจังหวัดระยองส่วนมากจะปลูก

ผลไม้  ทำสวน  เป็นอาชีพจำนวนมาก  และชาวสวนก็มักจะประสบปัญหาเรื่องศัตรูพืช คือ “ แมลงวันทอง ”  ซึ่งแมลงวันทองจะทำลายพืชผล  ทำให้พืชผลเสียหายเป็นจำนวนมาก  และในการที่จะกำจัดแมลงวันทองนี้  จำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัด  ซึ่งจะทำให้เกิดสารพิษตกค้างในผลไม้และทำให้ผู่ที่บริโภคเข้าไปได้รับอันตรายได้

 

 

1.2    แนวคิดและความเป็นมา

 

จากการที่ชาวสวนประสบปัญหาในการที่แมลงวันทองมาวางไข่บนผิวของผลไม้  ซึ่งก่อให้เกิดผล

เสียต่อชาวสวนเป็นอย่างมาก  จึงทำให้ชาวสวนนิยมใช้สารล่อแมลงวันทองซึ่งมีราคมาแพงทางรุ่นพี่เคยได้ศึกษาการกำจัดวงจรชีวิตของแมลงวันทองโดยใช้สารสกัดจากกระเพราซึ่งได้ผลดีกลุ่มของเราจึงเกิดความคิดที่จะทำโครงงานเกี่ยวกับการนำสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการป้องกันไม่ให้แมลงวันทองมาวางไข่บนผิวของผลไม้เพิ่มขึ้นอีก  ซึ่งสมุนไพรที่เราจะใช้มีทั้งหมด  4  ชนิด  คือ 1. ต้นแก้ว  2. เขียวหมื่นปี  3. กระเพราแดง  4. พลับพลึง  เนื่องจากต้นทุนในการผลิตต่ำ  ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และผู้บริโภคผลไม้  เพื่อเกษตรกรจะได้นำไปใช้ในการกำจัดแมลงวันทองต่อไป

 

 

1.3  จุดมุ่งหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์

 

         1.3.1   เพื่อสกัดสารที่ดึงดูดแมลงวันทองจากเขียวหมื่นปี  ต้นแก้ว  กระเพราแดง  และพลับพลึง  ด้วยน้ำจุลินทรีย์และกากน้ำตาล

1.3.2        เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสารสกัดที่ดีที่สุดแล้วนำมาหาความเข้มข้นของสารสกัดที่

สามารถล่อแมลงวันทองได้ดีที่สุดเปรียบเทียบกับท้องตลาด

 

 

 

 

1.4   สมมติฐาน

 

1.4.1        สามารถสกัดสารจากเขียวหมื่นปี  ต้นแก้ว  กระเพราแดง  และพลับพลึง  ด้วยน้ำ

จุลินทรีย์และกากน้ำตาล

            1.4.1.1  ตัวแปรต้น                     เขียวหมื่นปี  ต้นแก้ว  กระเพราแดง  พลับพลึง

                     1.4.1.2  ตัวแปรตาม                   สารสกัดจากเขียวหมื่นปี  กระเพราแดง      

                                                                     พลับพลึง  และต้นแก้ว

                     1.4.1.3  ตัวแปรควบคุม               ปริมาณของสมุนไพร  ปริมาตรของน้ำจุลินทรีย์

                                                                     และกากน้ำตาล  ปริมาตรน้ำ

1.4.2  สารสกัดจากเขียวหมื่นปี 80 %ได้เท่ากับสารที่ขายตามท้องตลาด

            1.4.2.1  ตัวแปรต้น                     สารสกัดจากสมุนไพร

            1.4.2.2  ตัวแปรตาม                   แมลงวันทองที่มาติดกับดัก

            1.4.2.3  ตัวแปรควบคุม               ปริมาตรสารสกัดจากสมุนไพร  ระยะเวลาใน

                                                            การหมัก  ภาชนะที่ใช้สำหรับหมัก

 

 

1.5       ประโยชน์

 

1.5.1        สามารถลดจำนวนของแมลงวันทองได้

1.5.2        ทำให้ผลไม้และผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมี

1.5.3        ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารดึงดูดแมลงวันทอง