Make your own free website on Tripod.com
กิตติกรรมประกาศ

      โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง "รถเทศบาลคันน้อย" นี้ สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือจากบุคคลหลาย ๆ ท่าน ได้แก่ อาจารย์สุปราณี ศรีวิชา และอาจารย์มานัส ตั้งสงบ ที่ช่วยให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ให้คำแนะนำในการทำโครงงานนี้ และให้กำลังใจตลอดมาจนโครงงานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เป็นผู้ที่คอยช่วยขัดเกลาข้อความและรูปแบบของโครงงานให้มีความถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งยังให้ความช่วยเหลือในการประดิษฐ์ " รถเทศบาลคันน้อย "

        ทางคณะผู้จัดทำขอขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ และคอยแนะนำให้โครงงานนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

คณะผู้จัดทำ