Make your own free website on Tripod.com
บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง

5.1.1 สรุปผลการทดลองตอนที่ 1 เพื่อหาตัวทำละลายที่เหมาะสมที่สุด
จากผลการทดลองการสกัดสารจากเมล็ดมันแกวด้วยตัวทำละลายต่างๆซึ่งผลการทดลองก็แสดงว่าตัวทำละลายประเภทแอลกอฮอล์สามารถสกัดสารจากเมล็ดมันแกวออกมาได้ดีที่สุด

5.1.2 สรุปผลการทดลองตอนที่ 2 เพื่อหาสารสกัดจากเมล็ดมันแกว เมล็ดพริกไทย และใบยาสูบที่สามารถกำจัดแมลงได้ดีที่สุด
จากผลการทดลองเมื่อนำเมล็ดมันแกว เมล็ดพริกไทย และใบยาสูบจำนวนอย่างละ 60 กรัมมาสกัดกับแอลกอฮอล์ พบว่าสารสกัดจากเมล็ดมันแกวมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการกำจัดแมลง รองลงมาคือสารสกัดจากเมล็ดพริกไทยและใบยาสูบตามลำดับ

5.1.3 สรุปผลการทดลองตอนที่ 3 เพื่อหาความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดสารจากเมล็ดมันแกว
จากผลการทดลองพบว่าการสกัดสารมจากเมล็ดมันแกวที่ความเข้มข้น 80 % มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการกำจัดแมลงเมื่อเทียบกับการสกัดสารด้วยความเข้มข้นระดับต่างๆ

5.1.4 สรุปผลการทดลองตอนที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงจากสารสกัดจากเมล็ดมันแกวกับยาฆ่าแมลงตามท้องตลาด
จากผลการทดลองสารสกัดจากเมล็ดมันแกวด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 80 % หมักเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ได้ผลดีที่สุดในการกำจัดแมลงและเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับยาฆ่าแมลงตามท้องตลาด ผลปรากฏว่าสารสกัดจากเมล็ดมันแกวให้ผลได้ใกล้เคียงกับยาฆ่าแมลงตามท้องตลาดและมีสารตกค้างน้อยกว่า

5.2 อภิปรายผลการทดลอง
เนื่องจากจังหวัดระยองเป็นเมืองเกษตรกรรมจังหวัดหนึ่งทำให้เมื่อมีการออกผลผลิตตลอดจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นมักได้รับความรบกวนจากแมลงซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตค่อนข้างมาก ทำให้ชาวเกษตรกรจำนวนไม่น้อยหันไปพึ่งสารเคมีกำจัดแมลงซึ่งโดยชาวบ้านไม่ว่าจะรู้จักวิธีการใช้หรือไม่นั้น ส่วนมากก็ยังคงที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนเป็นผลให้สารเคมีที่ใช้นั้นยังคงตกค้างอยู่ที่ผลไม้ที่ชาวเกษตรกรปลูกและเมื่อส่งออกมาขายผู้ที่ได้รับสารเคมีนั้นก็หนีไม่พ้นผู้บริโภคดังนั้นผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องหาวิธีการจัดการเกี่ยวกับสารเคมีที่ตกค้างบนผักผลไม้ให้มีสารเคมีหลงเหลือให้น้อยที่สุดแต่ก็ไม่สามารถทำให้หมดไปได้ทำให้การรับประทานผลไม้นั้นได้รับสารเคมีเข้าไปด้วยอยู่ดีแต่มีอยู่ในปริมาณที่น้อยพอที่จะทำให้ผู้บริโภคไม่รู้สึกทันทีแต่จะรู้สึกได้ก็ต่อเมื่อสารเคมีเหล่านั้นอยู่ในร่างกายในปริมาณที่มากแล้วซึ่งเกิดจากการรับสารพิษแบบสะสมไปเรื่อยๆ ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดว่าน่าจะมีพืชอย่างอื่น นอกจาก สะเดาและยาสูบที่ใช้ในการกำจัดแมลงโดยให้ประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงที่ดีกว่า
เนื่องจากจังหวัดระยองเป็นเมืองการเกษตรเมืองหนึ่ง และเมื่อมีผลผลิตมักจะถูกแมลงรบกวนอยู่เสมอจึงทำให้เกษตรกรชาวสวนต้องใช้ยาฆ่าแมลงและมักจะเก็บผลผลิตก่อนกำหนดทำให้ยังมีสารเคมีตกค้างอยู่ที่ผลผลิต ทางกลุ่มของเราจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษายาฆ่าแมลงที่ได้จากธรรมชาติให้มีสารเคมีตกค้างน้อยที่สุดจึงทำให้เกิดโครงงานยาฆ่าแมลงจากเมล็ดมันแกวเกิดขึ้น

5.3 ข้อเสนอแนะ
- ควรทำการทดลองกับผลไม้ชนิดอื่นๆ
- ควรเปลี่ยนไปใช้พืชหลายๆชนิดในการสกัด