Make your own free website on Tripod.com
กิตติกรรมประกาศ

โครงงานวิทยาศาสตร์คณะผู้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความอนุเคราะห์จาก คุณบุญช่วย สอนสกุล และครอบครัว ที่ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเมล็ดมันแกวเพื่อใช้ในการทดลอง คุณพูลศิลป์ ทองหล่อ ที่ได้ให้การสนับสนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อาจารย์สุปราณี ศรีวิชา และอาจารย์วิทยา ปธานราษฎร์ ที่ให้คำปรึกษาแนะนำตลอดจนชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆในการดำเนินการที่ทำให้โครงงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอขอบคุณห้องสมุดโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” และ ห้องสมุดประชาชน อ.แกลง จ.ระยอง ที่เป็นสถานที่ในการใช้ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆจึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

คณะผู้จัดทำ
เด็กชายจักรกฤษฎ์ พิทักษ์รุ่งโรจน์
เด็กชายธนวัฒน์ สาธุสินประเสริฐ
เด็กชายพูนศักดิ์ ทองหล่อ