Make your own free website on Tripod.com

บทคัดย่อ

ชื่อโครงงาน ยาฆ่าแมลงจากเมล็ดมันแกว
ประเภท ชีวภาพ
โรงเรียน แกลง “วิทยสถาวร”
ผู้จัดทำ

1.เด็กชายจักรกฤษฎ์ พิทักษ์รุ่งโรจน์
2.เด็กชายธนวัฒน์ สาธุสินประเสริฐ
3.เด็กชายพูนศักดิ์ ทองหล่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวสุปราณี ศรีวิชา

โครงงานเรื่อง ยาฆ่าแมลงจากเมล็ดมันแกว มีวัตถุประสงค์ของโครงงานเพื่อจะนำพืชไร่ที่เรารู้จักกันดีมาใช้ให้เกิดประโยชน์คือ มันแกว เนื่องด้วยปัจจุบันพบว่าแมลง หนอน หรือ เพลี้ยต่างๆนั้นจะสร้างปัญหาให้กับพืชผักและสวนผลไม้ เพราะแมลง หนอน หรือ เพลี้ย นั้นจะกัดกินพืชผักรวมทั้งทำลายผลไม้ให้มีตำหนิซึ่งจะทำให้ราคาของผลผลิตเหล่านั้นมีราคาที่ลดต่ำลง ทางกลุ่มได้ศึกษาว่าในเมล็ดมันแกวแก่นั้นจะมีสารที่เป็นอันตรายต่อแมลงทางสัมผัสและทางกระเพาะอาหาร จึงนำเมล็ดมันแกวแก่มาสกัดเป็นยาฆ่าแมลงต่างๆ โดยใช้เมล็ดมันแกวแก่มาสกัดกับตัวทำละลายคือแอลกอฮอล์ น้ำ และเหล้าขาว ในความเข้มข้น 60% นำไปทดลองฉีดพ่นในสวนผลไม้เพื่อหาตัวทำละลายที่ดีที่สุดในการสกัดสารจากเมล็ดมันแกว ผลที่ได้ในการทดลองคือ แอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุด ขั้นตอนต่อไปก็นำเมล็ดมันแกวแก่ พริกไทยและใบยาสูบมาสกัดกับแอลกอฮอล์เพื่อหาสารสกัดจากพืชตัวที่ดีที่สุดจากนั้นเมื่อหาสารที่ดีที่สุดแล้วจำนำมาสกัดกับตามความเข้มข้นต่างๆที่ 40 60 และ 80% เมื่อได้ความเข้มข้นที่ดีที่สุดแล้วคือที่ความเข้มข้น 80 % แล้วจึงนำค่าที่ดีทั้งหมดนี้มาทำการเปรียบเทียบกับยาฆ่าแมลงตามท้องตลาด ซึ่งในแต่ละขั้นตอนที่จะได้ค่าที่ดีที่สุดนั้นต้องทำการทดลองโดยจะต้องทำการฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน ในระยะเวลาทั้งหมด 21 วัน