Make your own free website on Tripod.com
บทที่ 5 สรุปอภิปรายผลการทดลอง

5.1 สรุปผลการศึกษา

5.1.1 ตอนที่ 1 การประดิษฐ์รถเทศบาลคันน้อย       รถเทศบาลคันน้อยนี้สามารถใช้งานได้ดีเก็บขยะได้รวดเร็ว และสะดวกสบาย โดยรถเทศบาลคันน้อยสามารถเก็บขยะได้ดีในพื้นที่ที่เป็นปูนหรือพื้นที่ที่แข็งๆ และ สามารถใช้เวลาในการเก็บขยะน้อยกว่าอุปกรณ์เก็บขยะแบบธรรมดา การใช้รถเทศบาลคันน้อยจะช่วยลดการใช้กำลังให้ใช้น้อยลง ไม่ต้องเมื่อยคอยเก็บทีละชิ้นโดยใช้อุปกรณ์เก็บขยะแบบธรรมดา ซึ่งจะทำให้เมื่อยและเสียเวลามาก

5.1.2 ตอนที่ 2 การเปรียบการทำงานของรถเทศบาลคันน้อยกับอุปกรณ์เก็บขยะแบบธรรมดา
      จากการทดลอง 3 ครั้งแต่ทดลองในพื้นที่ 150 ตร.ม.โดยใช้รถเทศบาลคันน้อยกับอุปกรณ์เก็บขยะแบบธรรมดาผลปรากฏว่าพื้นที่ที่ทำความสะอาดด้วยรถเทศบาลคันน้อยมีความสะอาดและใช้เวลาในการเก็บขยะน้อยกว่าอุปกรณืเก็บขยะแบบธรรมดาเกือบเท่าตัว รถเทศบาลคันน้อยถ้าใช้เวลาเท่ากับอุปกรณ์เก็บขยะแบบธรรมดานั้นทำความสะอาดจะได้พื้นที่มากกว่า แต่ละครั้งที่ทำการทดลองรถเทศบาลคันน้อยจะสามารถทำความสะอาดได้ดีกว่าอุปกรณ์เก็บขยะแบบธรรมดา รถเทศบาลคันน้อยใช้เวลา 3 ครั้ง คือ 5,6,8 นาที ตามลำดับ การเปรียบเทียบนั้นปรากฏว่า รถเทศบาลคันน้อยสามารถใช้งานได้ดีกว่าอุปกรณ์เก็บขยะแบบธรรมดาสามารถลดเวลาและแรงงานลงได้
      ในการประดิษฐ์รถเทศบาลคันน้อยนี้เป็นการนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเก่ามาประดิษฐ์ให้เป็นประโยชน์ขึ้น โดยการนำโครงรถเข็นเก่ามาทำการล้างทำความสะอาด ในการประดิษฐ์ต้องใช้เฟืองเป็นตัวเชื่อมในการหมุนของที่ปัดขยะ ฐานรองขยะจะใช้เหล็กเนื่องจากไม้อัดไม่สามารถทำการงอได้ ในตอนแรกที่ทำการประดิษฐ์มีปัญหาอยู่หลายอย่าง คือ
      1. การใช้ไม้กวาดในส่วนที่มีความแข็งมากเกินไป ทำให้ไม้กวาดหักได้ง่าย และยากต่อการที่จะปัดขยะ
      2. ฐานที่ใช้ในการรองรับขยะมีส่วนโค้งที่ไม่เหมาะสมทำให้ปัดขยะไม่ขึ้น
      3. รถเข็นมีความสูงมากเกินไป ทำให้ยากต่อการปัดขยะ

วิธีการแก้ปัญหา คือ
      1. ใช้ส่วนปลายของไม้กวาดซึ่งมีความอ่อนตัว ทำให้ไม้กวาดนั้นไม่หักง่าย และสามารถปัดขยะขึ้นอย่างง่ายดาย
      2. ปรับส่วนโค้งของฐานรองรับให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของไม้กวาด
      3. ทำการแก้ไขรถเข็นให้ต่ำลงโดยการติดที่ยึดล้อใหม่ให้อยู่เหนือโครงรถเข็น ซึ่งจะสามารถทำให้รถนั้นต่ำลงได้
      เมื่อแก้ปัญหาได้แล้ว นำรถเทศบาลคันน้อยมาลองทดสอบดูในพื้นที่ที่แข็ง รถสามารถเก็บขยะได้ตามที่คาดหมายไว้ และไม่ต้องใช้แรงมากเหมือนกับอุปกรณ์เก็บขยะแบบธรรมดา พร้อมทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาในการทำความสะอาดอีกด้วย