Make your own free website on Tripod.com
บทที่ 3 วัสดุอุปกรณ์และวิธีดำเนินงาน

      การดำเนินงานทำโครงงานแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน
ตอนที่ 1 การประดิษฐ์รถเก็บขยะ ( รถเทศบาลคันน้อย )
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบการทำงานของรถเก็บขยะ ( รถเทศบาลคันน้อย ) กับอุปกรณ์เก็บขยะ แบบธรรมดา

ตอนที่ 1 การประดิษฐ์รถเก็บขยะ ( รถเทศบาลคันน้อย )
วัสดุและอุปกรณ์
      1. ไม้กวาดทางมะพร้าว
      2. โครงรถเข็น
      3. กล่องกระดาษ
      4. โซ่
      5. จักรเฟืองขนาดใหญ่ 1 อัน ขนาดเล็ก 1 อัน
      6. ล้อรถเข็น
      7. เครื่องเชื่อม
      8. เลื่อย
      9. ดินสอ , ไม้บรรทัด
      10. ไม้ฉาก
      11. กระดาษทราย
      12. เพลา
      13. ท่อเหล็ก

การประดิษฐ์รถเก็บขยะ ( รถเทศบาลคันน้อย )
      1. นำโครงรถเข็นเก่ามาขัดล้างให้สะอาดโดยนำกระดาษทรายมาขัดบริเวณที่เป็นสนิม แล้วทำการวัดขนาดของโครงรถเข็น ตัดกล่องกระดาษโดยให้พอดีกับขนาดที่วัดไว้ นำกล่องกระดาษมาติดโดยใช้ตะปูตอกติดรอบๆ รถให้ทุกด้าน ด้านหน้าให้ทำทางขึ้นของขยะโดยนำแผ่นเหล็กมาติดที่ด้านหน้าของรถเข็นให้เฉียงทำมุม 45 องศา เพื่อที่เวลาปัดขยะจากพื้นจะได้สามารถขึ้นไปบนถังได้
      2. นำแผ่นเหล็กมาตัดให้พอดีกับพื้นล่างของรถแล้วดัดให้เป็นโค้งที่สามารถตักขยะได้
      3. นำจักรเฟืองมาติดที่ตรงกลางล้อด้านข้าง และติดที่ที่ปัดขยะด้านข้างเช่นกัน แล้วนำโซ่มาคล้องที่จักรเฟือง โดยต้องตัดโซ่ให้พอดีกับระยะห่างระหว่างเฟืองเวลาเข็นไปข้างหน้าที่ปัดขยะก็จะปัดเข้าหาตัว
      4. ทำเพลาราวหรือเพลาหน้าโดยติดที่ยึดเพลา ด้านอีกข้างหนึ่งของรถเข็น แล้วนำ ท่อนเหล็กมาทดลองคล้องดูว่าพอล้อหมุนแล้วเพลาราวหมุนหรือไม่
      5. ทำที่ปัดขยะโดยนำท่อเหล็กมาเจาะรูรอบๆ ท่อแล้วเอาก้านเหล็กมาเสียบให้เต็มรูที่ เจาะไว้
      6. จากนั้นนำไม้กวาดมาติดให้เต็มที่ท่อ ใช้เชือกมัดหรือทากาวให้แน่น เพื่อที่เวลาปัด ขยะจะสามารถทนต่อแรงปัดได้ จากนั้นนำที่ปัดขยะที่ทำขึ้นมาติดที่บริเวณด้านหน้าของรถเข็น โดยติดให้ที่ปัดขยะสามารถหมุนได้
       7. ตรวจสอบและทดลองเข็นดู


ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบการทำงานของรถเก็บขยะ ( รถเทศบาลคันน้อย ) กับอุปกรณ์การเก็บขยะแบบธรรมดา
      1. หาพื้นที่ที่มีความกว้างพอสมควร เพื่อที่จะได้นำรถเก็บขยะ ( รถเทศบาลคันน้อย ) มาเข็นเก็บขยะชนิดต่างๆ
      2. นำรถเก็บขยะ ( รถเทศบาลคันน้อย ) มาทำการเก็บขยะชนิดต่าง เปรียบเทียบกับอุปกรณ์เก็บขยะแบบธรรมดา
      3. จับเวลาการเก็บขยะของรถเก็บขยะ ( รถเทศบาลคันน้อย ) กับอุปกรณ์เก็บขยะแบบธรรมดา
      4. ทำซ้ำข้อ 3 จำนวน 3 ครั้ง
      5. บันทึกผล