Make your own free website on Tripod.com
บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ


      ปัจจุบันประเทศไทยได้มีอัตราการเพิ่มของจำนวนประชากร ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่างๆ บนโลกอย่างมากมายและด้วยเทคโนโลยี่ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และโทษในคราวเดียวกัน นั่นคือ การพัฒนาจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติ มาเป็นวัสดุที่มีการสังเคราะห์ขึ้น เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ถ้าหากไม่มีการกำจัดที่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดโทษแก่มนูษย์และประเทศชาติ

      มนุษย์เราในปัจจุบันนี้ มีนิสัยที่แตกต่างจากก่อนมาก ทุกอย่างดำเนินไปอย่างเร่งรีบ มีแต่การแข่งขันกัน เป็นผลทำให้มนุษย์เรามีความเห็นแก่ตัว ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มีแต่ความมักง่าย จึงไม่ใช่เรื่องยากที่มนุษย์เหล่านี้จะทิ้งขยะอย่างไม่ถูกที่ เพียงเพราะคิดว่าแค่ขยะชิ้นเดียวจะไม่ก่อให้เกิดปัญหา แต่ประชาชนมีมากขึ้นและทุกคนมีแต่ความมักง่าย จากขยะแค่ชิ้นเดียวก็สามารสจะเพิ่มเป็นขยะอันมากมายให้กับประเทศได้ อันจะก่อให้เกิดผลเสียกับประเทศในเวลาต่อมา เช่น มลภาวะทางแวดล้อม เป็นต้น และยังทำให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการเก็บขยะเหล่านี้ต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นการกำจัดขยะเหล่านั้นเป็นงานที่จะต้องใช้แรงงานมากพอสมควร เพื่อกำจัดขยะอันมากให้หมดไป โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการกำจัดขยะเหล่านี้เป็นเพียงแค่ ไม้วาดและที่โกยขยะเท่านั้น กว่าจะกวาดให้หมดไปต้องเสียทั้งเวลาและแรงงาน แต่ถ้ามีอุปกรณ์ที่สามารถช่วยลดแรงงานนี้ได้ ไม่ทำให้เสียเวลามากเกินไป ก็จะเป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อม เมื่อยากที่จะแก้ปัญหาการทิ้งขยะไม่ถูกที่ เราจึงควรมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการกำจัดขยะที่ดีขึ้น เพื่อให้ประเทศชาติของเรามีแต่ความสะอาด ดังนั้นการประดิษฐ์เครื่องเก็บขยะ จึงมีความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมในอนาคต


1.2 แนวคิดและความเป็นมา


      ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นพร้อมกับขยะที่เพิ่มขึ้นจากการทิ้งอย่างไม่ถูกที่ของมนุษย์เราด้วย ทำให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการกำจัดขยะเหล่านี้ต้องเสียเวลาและแรงงานมากขึ้น ด้วยอุปกรณ์เก็บขยะที่ไม่สะดวกมากนัก ทางผู้จัดทำจึงได้คิดอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ในการเก็บขยะเหล่านี้ โดยอุปกรณ์ของเรามีชื่อว่า " รถเทศบาลคันน้อย " ซึ่งสามารถที่จะช่วยกำจัดขยะได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่เสียเวลาและแรงงานมากเกินความจำเป็นรถเทศบาลคันน้อย นี้ทางคณะผู้จัดทำได้มีแนวคิดมาจากการที่เราจะทำอย่างไร ไม่ให้เราต้องใช้แรงงาน ในการเก็บกวาดพื้นทีละหลายๆ รอบ เราจึงคิดว่า ถ้าเรามีอุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนที่แล้วเก็บกวาดขยะให้เข้ามาในที่เก็บขยะได้อย่างรวดเร็วและไม่สิ้นเปลืองแรงงาน เพียงแค่เราเข็นรถเทศบาลคันน้อยไปตามทางที่เราต้องการทำความสะอาด เราก็จะสามารถทำความสะอาดบริเวณนั้นได้อย่างรวดเร็ว ทางผู้จัดทำจึงได้คิดอุปกรณ์นี้ขึ้นมารถเทศบาลคันน้อย นี้จะเป็นเครื่องมือ ที่ช่วยทุ่นแรงในการทำความสะอาด การเก็บขยะซึ่งมีอยู่อย่างล้นเมืองได้ หากมีการนำแนวคิดนี้มาทำการประดิษฐ์เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้จริง เครื่องมือนี้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองได้ในที่สุด


1.3 จุดมุ่งหมายของโครงงาน


      1) เพื่อประดิษฐ์รถเก็บขยะ ( รถเทศบาลคันน้อย ) ที่สามารถใช้เก็บขยะได้
      2) เพื่อเปรียบเทียบการทำงานของรถเก็บขยะ ( รถเทศบาลคันน้อย ) และการเก็บขยะด้วยอุปกรณ์ธรรมดา เช่น ไม้กวาด ที่โกยขยะ


1.4 ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง


ขั้นตอนที่ 1
1.4.1 สมมติฐาน
      สามารถประดิษฐ์รถเก็บขยะ ( รถเทศบาลคันน้อย ) ที่สามารถใช้งานได้
1.4.2 ตัวแปรต้น
      - จักรเฟือง
      - ล้อ
      - โซ่
1.4.3 ตัวแปรตาม
      รถเทศบาลคันน้อยที่สามารถใช้งานได้
1.4.4 ตัวแปรควบคุม
      ขนาดไม้กวาดที่ใช้ต่อกับเพลา


ขั้นตอนที่ 2
1.4.1 สมมติฐาน
      รถเก็บขยะ ( รถเทศบาลคันน้อย ) สามารถเก็บขยะได้รวดเร็วและเป็นการช่วยประหยัดแรงงาน
1.4.2 ตัวแปรต้น
      รถเก็บขยะ ( รถเทศบาลคันน้อย ) และอุปกรณ์เก็บขยะแบบธรรมดา
1.4.3 ตัวแปรตาม
      ความสามารถในการเก็บขยะ
1.4.4 ตัวแปรควบคุม
      - จำนวนขยะ
      - พื้นที่ที่ใช้ในการเก็บขยะ
      - ชนิดของขยะ


1.5 ประโยชน์


      1) ทำให้ประดิษฐ์รถเก็บขยะที่ทันสมัยโดยที่ไม่สิ้นเปลืองเงิน
      2) แก้ปัญหาขยะล้นเมืองได้
      3) ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
      4) ทำให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการเก็ยขยะสามารถเก็บขยะได้โดยไม่ต้องใช้แรงงานมาก
      5) เป็นการช่วยส่งเสริมแนวคิดของเด็กไทย
      6) ช่วยให้ประหยัดเวลาในการกำจัดขยะ