Make your own free website on Tripod.com

บทคัดย่อ

 

ชื่อสิ่งประดิษฐ์             เครื่องสลัดน้ำผึ้ง          

ประเภท               สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

โรงเรียน               แกลง “ วิทยสถาวร”

ผู้จัดทำ                        1.   ชื่อเด็กชาย   กานต์  เจริญวงศ์      ชั้นม. 3/2   เลขที่   1

                                    2.    ชื่อเด็กชาย  ธนัชภัทร  เจริญนิยม   ชั้นม. 3/2   เลขที่   9

                                    3.    ชื่อเด็กชาย  พลวัฒน์  รัตนวิจิตร    ชั้นม. 3/2   เลขที่   13

 

อาจารย์ที่ปรึกษา    

                                    1.    ชื่อ   นางสาว  สุปราณี  ศรีวิชา

                        2.     ชื่อ   นาย   วิทยา   ปธาราษฎร์

                                   

 

บทคัดย่อ

                ปัจจุบันนั้นการเลี้ยงผึ้งได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย  เนื่องจากการที่เลี้ยงง่ายดายและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายด้านด้วยกัน  เช่น  ด้านอาหาร  เพราะว่าผึ้งจะหาน้ำหวานได้ด้วยตนเองจากดอกไม้ในยามเช้า  และด้านการดูแลที่แสนง่ายดายเพียงมีลังเหล็กวางที่ตามบนต้นไม้รอให้ผึ้งมาทำรังเองโดยมีน้ำหวานล่อผึ้ง   หรือมีสวนไว้ให้ผึ้งทำรังเองแต่วิธีนี้ค่อนข้างยากเนื่องจากเราไม่สามารถบังคับให้ผึ้งมาทำรังตรงนี้ได้  การเลี้ยงผึ้งนี้จะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักหรือทำเป็นอาชีพเสริมก็ย่อมได้

                กลุ่มของกระผมจึงหาวิธีที่จะนำน้ำผึ้งออกจากรังที่รวดเร็วและถนุถนอมรังให้ได้มากที่สุดเนื่องจากกลุ่มกระผมได้เห็นว่าการเก็บน้ำหวานของเกษตรกรนั้นได้มีการ  บีบน้ำหวานและการรอให้น้ำหวานย้อยลงมาซึ่งรอนานมากและถ้าเรารักษารังให้ดีก็นำไปวางเลี้ยงผึ้งได้อีกไม่ต้องเสียเวลารอให้ผึ้งทำรังใหม่ที่เสียเวลาเป็นอย่างมาก

 

          สิ่งประดิษฐ์มีหลักการที่สำคัญ    คือ   การใช้แรงเหวี่ยงโดยใช้แรงเหวี่ยงจากมือเพื่อ

สลัดให้น้ำหวานในรังผึ้งนั้นออกมาให้ได้มากโดยรักษาและถนุถนอมรังไว้ให้มากที่สุด

 

 

 

บทที่ 5

อภิปราย   และข้อเสนอแนะ

 

5.1  สรุปผลการทดลอง

            ผลจากการประดิษฐ์เครื่องสลัดน้ำผึ้ง  สามารถใช้งานได้ดีทั้งในด้านการประหยัดเวลาความสะดวกสบายและเรื่องการได้ปริมาตรของน้ำผึ้งแต่จะเสียในด้านคุณภาพของรังยังไม่ดีเท่าที่ควร

                1) ทางด้านการประหยัดเวลา  สามารถประหยัดเวลาในการเก็บน้ำผึ้งออกจากรังได้ดี

                2) ทางด้านรักษาคุณภาพ  สามารถรักษาคุณภาพของรังได้ไม่ดีเท่าที่ควร

                3) ทางด้านปริมาตรที่เก็บได้  สามารถเก็บน้ำผึ้งได้ปริมาตรมากกว่าวิธีอื่นๆ

5.2  อภิปรายการทดลอง

            การทำโครงงานในครั้งนี้ได้ทำการประดิษฐ์เครื่องสลัดน้ำผึ้งซึ่งมีรูปแบบที่น่าพอใจมีประสิทธิภาพค่อนข้างดีแต่มีการขัดข้องบางประการด้วยประสิทธิภาพของเครื่องสลัดน้ำผึ้ง  สามรรถทำให้เราประหยัดเวลาได้เป็นจำนวนมาก  ส่งให้เรามีเวลาที่ทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นถึงคุณภาพจะไม่ดีเท่าที่ควรก็ตามทำให้มีประโยชน์ต่อผู้ที่มีอาชีพเลี้ยงผึ้งเป็นอย่างมาก  เพราะว่าเมื่อเราเอาน้ำผึ้งออกมาแล้วยังสามารถนำรังที่สลัดน้ำผึ้งออกมาแล้วไปเลี้ยงผึ้งต่อได้อีก และสุดท้ายยังสามารถทำให้ผู้ใช้มีความสะดวกสบาย เพราะยุคนี้เป็นยุคที่นักวิทยาศาสตร์จะผลิตสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่ทำให้มนุษย์มีความเร็วในการทำกิจกรรมต่างๆเครื่องสลัดน้ำผึ้งชิ้นนี้เป็นอีกทางเลือกที่สามารถทำให้มนุษย์มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

5.3 ข้อเสนอแนะ

            5.3.1  ในการทำโครงงานในลักษณะนี้ต้องวางแผนให้รัดกุม อาจทำให้โครงงานไม่สำเร็จตามที่กำหนด

                5.3.2    ถ้าต้องการเก็บน้ำผึ้งโดยให้ได้ดีกว่านี้โดยคิดที่จะใช้เครื่องสลัดน้ำผึ้งนี้ก็อาจดัดแปลงโดยการติดมอเตอร์ไว้ที่ฐานและใช้แรงไฟฟ้าหมุนปั่นแทนได้