Make your own free website on Tripod.com

บทคัดย่อ

                ชื่อโครงงาน                 เครื่องตัดขวดแก้ว

            ประเภท                       วิทยาศาสตร์ประยุกต์

            โรงเรียน                       แกลง “วิทยสถาวร”

            ผู้จัดทำ                                    1.  เด็กชายอนุชิต   พัฒนเสรี

                                                            2.  นายศรัณญู   ศรีนวล

            อาจารย์ที่ปรึกษา          นางสาวสุปราณี           ศรีวิชา

                       

            เนื่องจากกลุ่มของกระผมได้พบกับช่างที่นำขวดแก้วที่เหลือใช้ต่างๆ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆ และได้เล็งเห็นถึงความลำบากในวิธีการตัดขวดแก้วเหล่านี้เพราะเนื่องจาก วิธีการตัดขวดแก้วนั้นยังคงใช้วิธี  ใช้ผ้าชุบน้ำมันมาพันรอบขวดแก้วในบริเวณที่เราต้องการตัดแล้วจุดไฟใส่ผ้าที่พันขวด  ทิ้งไว้สักพักแล้วนำไปจุ่มน้ำ  ขวดถึงจะแตกและนำมาใช้ได้ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ยุ่งยากมากและจำเป็นต้องอาศัยความชำนาญส่วนบุคคล  เพราะวิธีนี้มีอันตรายค่อนข้างสูง  และผมที่ได้รับไม่เป็นที่พึงพอใจเท่าใดนัก

                กลุ่มของกระผมจึงคิดเครื่องมือที่จะประดิษฐ์เครื่องมือทีช่วยในการตัดขวดแก้วเหล่านี้ขึ้นมา  เพื่อที่จะช่วยประหยัดเวลาในการตัดขวดแก้วและ  ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  โดยที่ให้ขวดแก้ที่ตัดออกมานั้นมีลักษณะเรียบมากที่สุด

                สิ่งประดิษฐ์นี้มีส่วนประกอบสำคัญคือ  ลวดนำความร้อนและหม้อแปลงไฟฟ้า ที่สามารถแปรไฟฟ้า 220 โวลต์เหลือ 12 โวลต์  หลักการทำงานคือ  ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ มาผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า ให้เหลือเพียง 12 โวลต์ แล้วนำกำลังไฟฟ้าที่ได้นี้มาผ่านลวดนำความร้อนที่พันรอบขวดแก้วที่จะตัด  แล้วเสียบปลั๊กไฟฟ้ารอสักครู่ลวดนำความร้อนจะร้อนขึ้นทันที  และมีสีแดงความร้อนนี้จะสามารถตัดขวดแก้วได้

                จากการทดลองนี้จะพบว่าความร้อนจากระดับไฟฟ้ายิ่งมีกำลังมากเท่าไร ก็จะทำให้ขวดแตกได้เร็ขึ้น แต่ขวดจะแตกออกมาโดยมีลักษณะบูดเบี้ยว 

สรุป  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ

           

1   สรุปผลการทดลอง

ผลการประดิษฐ์เครื่องตัดขวดแก้วสามารถใช้งานได้ดีทั้งด้าน ความปลอดภัย  ความสะดวกสบาย  การประหยัดเวลาและประสิทธิภาพการใช้งาน

1.  ทางด้านการประหยัดเวลาสามารถประหยัดเวลาในการตัดขวดแก้วได้เป็นอย่างมาก

2.   ทางด้านความปลอดภัยเพราะจะไม่มีการระเบิดของขวดเนื่องจากความทำขวดได้รับนั้นได้รับเพียงจุดเดียว

3.   ทางด้านความสะดวกสบายคือไม่ต้องเวลาในการเตรียมของและเมื่อตัดได้แล้วยังได้ผลที่เกือบจะ 100%ตลอดไม่ต้องแต่งอะไรมากมาย

 

2   อภิปลายผลการทดลอง

            การทำโครงงานในครั้งนี้ได้ทำการประดิษฐ์เครื่องตัดขวดแก้วขึ้น ซึ่งมีรูปแบบที่น่าพอใจ ประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดี แต่มีข้อขัดข้องบางส่วน ประสิทธิภาพของเครื่องตัดขวดแก้ว  สามารถทำให้เราสามารถประหยัดเวลาในการตัดขวดแก้วได้เป็นอย่างมาก ทำให้เรามีเวลาในการแต่งขวดแก้วมากขึ้น  และยังทำให้ผู้ที่ใช้มีความสะดวกสบายในการตัดขวดแก้วได้ดีขึ้น  เพราะยุคนี้เป็นยุคที่นักวิทยาศาสตร์จะผลิตสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำให้มนุษย์มีความรวดเร็วในการทำกิจกรรมต่างๆ   ซึ่งเครื่องตัดขวดแก้วชิ้นนี้ ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำให้มนุษย์มีความสะดวกสบายอย่างยิ่ง นอกเหนือจากนี้เครื่องตัดขวดแก้วยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ได้ยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

3  ข้อเสนอแนะ

1.  ถ้ามีบุคคลที่จะทำโครงในลักษณะนี้ควรมีความรู้เกี่ยวกับความร้อนความเย็นที่จะทำให้ขวดแตก

2.  ในการทำโครงงานในลักษณะนี้ต้องวางแผนให้รัดกุม  เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขณะทดลองได้