Make your own free website on Tripod.com
โครงงานวิทยาศาสตร์
การเปรียบประสิทธิภาพของไม้อัดจากเปลือกทุเรียน เปลือกเงาะและเปลือกมังคุด

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

จังหวัดระยองเป็นแหล่งที่ปลูกผลไม้ที่สำคัญของประเทศ ผลไม้ที่สำคัญของจังหวัดระยอง คือ ทุเรียน เงาะ มังคุด สัปปะรดและมะพร้าว ผลไม้บางส่วนก็ใช้บริโภคในจังหวัดและจังหวัดอื่นๆในประเทศ หรือส่งออกไปขายต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับประเทศมากมาย แต่ชาวสวนในประเทศมักประสบปัญหาเกี่ยวกับ ทุเรียน เงาะ มังคุด และมะพร้าว คือในฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดมากเกินไป ชาวสวนมักประสบปัญหาผลไม้ล้นตลาด และประชาชนก็จะนิยมบริโภคผลไม้ ในขณะเดียวกันผลไม้ก็มีราคาถูกทำให้ชาวสวนขาดทุนชาวสวนจึงนำผลไม้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ทุเรียนกวน ทุเรียนทอด เงาะกระป๋อง มะพร้าวแก้ว และสิ่งที่เหลือจากการแปรรูปและบริโภค คือ เปลือกทุเรียน เมล็ดทุเรียน เปลือกเงาะ เมล็ดเงาะ เปลือกมังคุด เปลือกมะพร้าว กะลามะพร้าว

1.2 แนวคิดและความสำคัญ

เนื่องจากชาวสวนและประชาชนมักนิยมนำทุเรียน มะพร้าว เงาะและมังคุด มาแปรรูปหรือบริโภคแล้ว ก็มักจะนำเปลือกทุเรียน เปลือกมะพร้าว เปลือกเงาะและมังคุดมาทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์ กลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้คิดนำเปลือกทุเรียน เปลือกมะพร้าว เปลือกเงาะและมังคุดมาทำให้เกิดประโยชน์ด้วยการนำมาผลิตเป็นไม้อัดเป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

1.3จุดมุ่งหมายของโครงงาน

1.3.1 เพื่อประดิษฐ์แบบพิมพ์ไม้อัด
1.3.2 เพื่อประดิษฐ์ไม้อัดจากเปลือกทุเรียน เปลือกเงาะและเปลือกมังคุด
1.3.3 เพื่อเปรียบเทียบความแข็งแรงของไม้อัดที่ผลิตมาจากเปลือกทุเรียน เปลือกเงาะและเปลือกมังคุด

1.4 สมมติฐาน

1.4.1 สามารประดิษฐ์แบบพิมพ์ไม้อัดได้
- ตัวแปรต้น
แบบพิมพ์ไม้อัด
- ตัวแปรตาม
ไม้อัดได้รูปตามแบบพิมพ์
- ตัวแปรควบคุม
ขนาดของแบบพิมพ์,ความกว้าง,ความหนาและความยาวของไม้อัดที่นำมาผลิตแบบพิมพ์

1.4.2 สามารถนำเปลือกทุเรียน เปลือกเงาะและเปลือกมังคุดมาผลิตเป็นไม้อัดได้
-ตัวแปรต้น
เปลือกทุเรียน เปลือกเงาะและเปลือกมังคุด
- ตัวแปรตาม
ไม้อัดจากเปลือกทุเรียน เปลือกเงาะและเปลือกมังคุด
- ตัวแปรควบคุม
ปริมาณของเปลือกทุเรียน เปลือกเงาะและเปลือกมังคุด,ปริมาณของกาวลาเท็กซ์,ปริมาณเปลือกมะพร้าว,ปริมาณขี้เลื่อย,ขนาดของแบบพิมพ์ไม้อัด

1.4.3สามารถนำไม้อัดจากเปลือกทุเรียน,เปลือกเงาะและเปลือกมังคุดมาเปรียบเทียบความแข็งแรงได้
- ตัวแปรต้น
ไม้อัดจากเปลือกทุเรียน, เปลือกเงาะและเปลือกมังคุด
- ตัวแปรตาม
ความแข็งแรงของไม้อัดทั้งสามชนิด
- ตัวแปรควบคุม
ขนาด,ความหนา,ความกว้าง,ความยาว ของไม้อัดที่นำมาทดลอง ,ความสูงในการปล่อยไม้อัด

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ

1.5.1 ใช้ไม้อัดไปทำสิ่งต่างๆได้
1.5.2 นำเปลือกทุเรียน เปลือกเงาะและเปลือกมังคุดที่ทิ้งแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์
1.5.3 ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อไม้อัดทั่วไป
1.5.4 สามารถประดิษฐ์ไม้อัดขึ้นมาใช้เองได้
1.5.5 ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้

สมาชิก

1.ด.ช.ชัยวัฒน์ มานะสกุลกิจ
2.ด.ช.ผดุงพล ธนาพล
3.ด.ช.วุฒิพงษ์ ควรหา