Make your own free website on Tripod.com
เยี่ยมชมโครงงานของเราคลิ๊กที่นี่!!!!

โครงงานยาฆ่าแมลงจากเมล็ดมันแกว

ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคตะวันออกเมื่อวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2547 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

จัดทำโดย

เด็กชายจักรกฤษฎ์ พิทักษ์รุ่งโรจน์

เด็กชายธนวัฒน์ สาธุสินประเสริฐ

เด็กชายพูนศักดิ์ ทองหล่อ

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์สุปราณี ศีรวิชา

อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ

อาจารย์วิทยา ปธานราษฎร์

โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2