ผักสดนานด้วยด่างทับทิม
Make your own free website on Tripod.com

ผักสดนานด้วยด่างทับทิม


บทที่ 1 บทนำ

1. ที่มาและความสำคัญ


เนื่องจากอาชีพหลักของคนไทยคืออาชีพเกษตรกรรม เช่น การเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูก และในการเพาะปลูกที่สำคัญ คือ การปลูกผัก


2. แนวคิดและความเป็นมา

ปกติถ้าจะเก็บผักไว้โดยไม่แช่เย็นผักก็จะสดอยู่ได้ประมาณ 2-3 วัน ถ้าอากาศร้อนผักก็จะเหี่ยวเฉาและเน่าเสียได้ง่าย ทางผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงหาวิธีที่จะทำให้เก็บผักไว้ได้นานยิ่งขึ้น โดยนำด่างทับทิมมาใช้ในการทดลอง

3. จุดมุ่งหมายในการทำโครงงาน
3.1 เพื่อหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการเก็บผัก
3.2 เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายด่างทับทิมที่สามารถช่วยให้ผักสดได้นานที่สุด
4. สมมติฐาน
4.1 สารละลายด่างทับทิมที่สามารถช่วยให้ผักนั้นอยู่ได้นานกว่าปกติเพื่อไม่ให้เกษตรกรขาดรายได้ในอาชีพเพาะปลูก
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.1 ด่างทับทิม ด่างทับทิมมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Potassium Permanganate จะใช้ล้างผักและฆ่าเชื้อโรค
2.2 ถุงพลาสติก ถุงพลาสติกมี 2 ประเภท คือ 1.ถุงร้อน 2. ถุงเย็น
2.3 ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ผักกาดเขียวกวางตุ้งเป็นพืชที่อยู่ในตระกูล Cruciferae มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Brassica chinensis Jusl parachinensis (Bailey)Tsen&Leeเ นำมาประกอบอาหารประเภทผัด แกงจืด ผักจิ้ม สามารถปลูกได้ทุกฤดู
บทที่ 3 วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทดลอง
ตอนที่ 1 หาบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ผักแล้วสามารถเก็บผักไว้ได้นาน
3.1.1 วัสดุอุปกรณ์
1. ถุงพลาสติก 2. ผักกวางตุ้ง 3. ยางมัดของ
3.1.2 วิธีการทดลอง
1. นำถุงพลาสติกมา 2 ใบ ขนาด 35.5?56 ซม. ใบหนึ่งเจาะรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 ซม. ใบที่ 2 ไม่ต้องเจาะรู 2. นำผักกวางตุ้งมาใส่ถุงทั้ง 2 ถุง ถุงละครึ่งกิโลกรัม 3. มัดปากถุงให้แน่น 4. สังเกตและบันทึกผลทุกวัน เวลา 18.00 น.
บทที่ 4 ผลการทดลอง
ถุงที่ใส่ด่างทับทิม 1 ช้อนตวงและถุงที่ใส่ด่งทับทิม 3 ในเวลาหนึ่งสัปดาห์ ช้อนตวง ทำให้ผ้กสดนานได้แค่ 3-4วันเอง แต่ถุงผักที่ใส่ด่างทับทิม 2 ช้อนตวง ในเวลาหนึ่งสัปดาห์ ทำให้ผักสดได้นานถึง 5-6 วัน
บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง
ถุงผักที่ใส่ด่างทับทิม 2 ช้อนตวง ทำให้ผักสดนานที่สุด ส่วนถุงที่ใส่ 1 ช้อนตวงและ 3 ช้อนตวงผลของผักจะใกล้เคียงกัน