Make your own free website on Tripod.com

โครงงาน อ.ย.น้อย

ประเภท ทดลอง

ชื่อโครงงาน : อ.ย.น้อย

ประเภท : ทดลอง

ผู้จัดทำ :

1.เด็กหญิงกสุมา นามสกุล พร้อมเพรียง ชั้นม.3/2

1.เด็กหญิงดาวรัตติยา นามสกุล ตุละ ชั้นม.3/2

1.เด็กหญิงสุดารัตน์ นามสกุล เจริญวงศ์ ชั้นม.3/2

-----------------------

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์สุปราณี นามสกุล ศรีวิชา

อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ :

อาจารย์เบญจพร นามสกุล สัตย์อุดม

-----------------------

~~~~~~

บทที่ 1

บทนำ

ที่มาและความสำคัญ :

อาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนเรามาก และเมื่อเราทานอาหารเข้าไปแล้ว สารอาหารที่อยู่ในอาหารนั้น ก็จะกลายเป็นพลังงานให้ส่วนต่างๆของร่างกายเรา นำมาใช้ประโยชน์ ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ แต่ในปัจจุบัน แม่ค้าที่ทำอาหารขายบางราย ได้มีการนำสารบอแร็กซ์ สารฟอกขาวมาใส่หรือใช้ฟอกขาวอาหาร เพื่อให้อาหารมีความกรอบ หรือมีสีขาว หรือมีสีขาว ดูคุณภาพดี แต่ทว่าสารบอแร็กซ์และสารฟอกขาวนั้น กลับมีอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก ทำให้ร่างกายของผู้บริโภคเกิดความผิดปกติหรือเจ็บป่วยได้ นอกจากนี้ การดื่มน้ำหรือบริโภคน้ำแข็งที่มีเชื้อโคลิฟอร์มปนเปื้อน ซึ่งถือว่าเป็นน้ำหรือน้ำแข็งที่ไม่สะอาด ก็สามารถทำให้ร่างกายของผู้บริโภคเกิดความผิดปกติหรือเจ็บป่วยได้เช่นกัน

จุดมุ่งหมายในการทำโครงงาน :

1.เพื่อตรวจหา โคลิฟอร์มในน้ำส้มคั้น น้ำดื่ม และน้ำแข็ง

2.เพื่อตรวจหา สารฟอกขาวในน้ำแช่ ถั่วงอก,ขิงหั่นฝอย,และผักกาด

3.เพื่อตรวจหา สารบอแร็กซ์ในลูกชิ้น มะม่วงดอง ทับทิมกรอบ

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน :

1. เพื่อเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร

2. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ

3. เพื่อป้องกันอันตรายก็อาจเกิดกับร่างกาย เพื่อรับประทานหรือนื้ที่มีสารบอแร็กซ์,สารฟอกขาว,และโคลิฟอร์ม

4. ทำให้ผู้บริโภคได้รับน้ำและอาหารที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

5. ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร

~~~~~~

บทที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.ชุดทดสอบสารบอแร็กซ์ (ผงกรอบ) ในอาหาร

2.ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว)ในอาหาร

3.ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง

~~~~~~

บทที่ 3

วิธีการทดลอง

ตอนที่ 1 การทดสอบการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์ม

ตอนที่ 2 การทดสอบการใช้สารฟอกขาว

ตอนที่ 3 การทดสอบการใช้สารบอแร็กซ์

~~~~~~

บทที่ 4

ผลการทดลอง

ตอนที่ 1 การทดสอบการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์ม : น้ำแข็งมีปริมาณโคลิฟอร์มปานกลาง

ตอนที่ 2 การทดสอบการใช้สารฟอกขาว : น้ำแช่ผักกาดดองมีสารฟอกขาวชนิดอนุญาตให้ใช้

ตอนที่ 3 การทดสอบการใช้สารบอแร็กซ์ : พบสารบอแร็กซ์ในอาหารทุกชนิด

~~~~~~

บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง

ข้อเสนอแนะ :

1.ควรทดสอบอาหารชนิดอื่นบ้าง

2.อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบควรที่จะสะอาด


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~