Make your own free website on Tripod.com

โครงงานแมลงวันทองตายสิ้น ด้วยพิษสมุนไพร

ได้ทำการเข้าร่วมประกวดโครงงานระดับภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยบูรพา


โครงงานของเราประกอบไปด้วย