Make your own free website on Tripod.com
บทคัดย่อ
โครงงานเรื่อง ถ่านจากเปลือกผลยางพารา
ชื่อผู้ทำโครงงาน
1. เด็กหญิง นวพรรณ ทองแดง
2. เด็กหญิง สุชาดา บุญณีกิจ
3. เด็กหญิง อรปวีณ์ นามสนิท
โรงเรียน แกลง “วิทยสถาวร”
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ สุปราณี ศรีวิชา

บทคัดย่อ
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ถ่านจากเปลือกผลยางพารา มีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตถ่าน จากเปลือกผลยางพารา สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของถ่านจาก เปลือกผลยางพารากับถ่านชนิดอื่นๆ ในอันที่จะพัฒนาเป็นถ่านหุงต้มทดแทนถ่านจากไม้จากการศึกษาพบว่า ถ่าน จากเปลือกผลยางพารา สามารถทำให้น้ำเดือดได้ ภายใน เวลาเฉลี่ยประมาณ 6.07 นาที และเดือดที่อุณหภูมิ 90.35 องศาเซลเซียส ส่วนถ่านจากไม้เงาะสามารถต้มน้ำให้เดือดได้ภายใน 9.94 นาที และ เดือดที่อุณหภูมิ 91 องศาเซลเซียส เมื่อทดสอบประสิทธิภาพในการต้มน้ำให้เดือดปรากฏว่าถ่านจาก เปลือกผลยางพาราสามารถต้มน้ำให้เดือดโดยใช้เวลาน้อยกว่าถ่านจากไม้เงาะดังนั้นถ่านจากเปลือกผลยางพารา จึงสามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านจากไม้ได้ในระดับหนึ่ง